Verzenden & retourneren

Leveringsvoorwaarden

1 Verzendkosten
Bij alle artikelen van www.asianmix.nl geldt GEEN bijkomende verzendkosten binnen Nederland met uitzonderingen van de eilanden boven een orderbedrag van €350. Onder een orderbedrag van €350 zullen de bijkomende verzendkosten met de klant worden besproken.

2 Levering en levertijd
Asian Mix zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de opvolging van geplaatste bestellingen.

LEVERTIJD: BINNEN 5 WERKDAGEN (in overleg)

De door Asian Mix opgegeven levertijd is indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft Koper geen enkel recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden.
Indien een besteld artikel tijdelijk niet op voorraad is zal per e-mail aan de Koper worden aangegeven wanneer het artikel weer beschikbaar is. Het staat de Koper dan vrij de koopovereenkomst te ontbinden.
Asian Mix aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade of schade ontstaan door niet tijdig leveren.

3 Retourneren van artikelen
Aan Koper zal, na ontvangst van de bestelde artikelen een termijn van maximaal zeven werkdagen worden gegeven binnen welke termijn Koper gerechtigd is, zonder opgave van redenen, de koopovereenkomst alsnog te ontbinden en de artikelen zelf, mits geheel onbeschadigd, te retourneren op kosten van de koper. Na de genoemde periode kunnen de artikelen niet meer worden geretourneerd.

Aan Koper zal, na ontvangst van de bestelde artikelen een termijn van maximaal vierentwintig uur worden gegeven binnen welke termijn Koper gerechtigd is, bij het constateren van schade, de koopovereenkomst alsnog te ontbinden en de artikelen te retourneren. Na de genoemde periode kunnen de artikelen niet meer worden geretourneerd.

Indien de Koper de eerder bestelde artikelen heeft geretourneerd, zoals vermeld in het vorige lid, draagt Asian Mix binnen 14 dagen zorg voor terugbetaling van het door Koper aan Asian Mix betaalde aankoopbedrag exclusief de verzendkosten.

4 Garantie en aansprakelijkheid
Asian Mix staat er voor in dat de door haar geleverde artikelen voldoen aan de op de Website aangegeven omschrijving en streeft er naar dat de door Asian Mix geleverde artikelen vrij zijn van verborgen materiaal- en/of fabricagefouten.
Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien er sprake is van uitzetten, krimp of andere aantasting van de artikelen door verschil in klimaat en relatieve vochtigheid, indien er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht, indien beschadiging aan het artikel is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud van de zijde van Koper.
Asian Mix is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Asian Mix.
Indien Asian Mix, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die schadevergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van het gekochte artikel.
De beoordeling van een aanspraak op garantie ligt te allen tijde bij Asian Mix.