Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen van Asian Mix te Beverwijk die op haar website worden weergegeven.
Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle speciale aanbieding van Asian Mix
Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze per e-mail met Asian Mix zijn overeengekomen.
Onder Koper wordt verstaan iedere natuurlijke- of rechtspersoon die via de Website één of meerdere artikelen bestelt zoals beschreven in artikel 2.
Asian Mix behoudt zich het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Indien de Koper een bestelling plaatst via de webshop aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden.
Informatie, afbeeldingen en mededelingen met betrekking tot alle op de Website geplaatste artikelen worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de koopovereenkomst.

2 Bestellen en de totstandkoming van een koopovereenkomst
Een bestelling is bindend en verplicht de Koper tot het betalen van het verschuldigde bedrag.
Nadat de Koper heeft aangegeven welk(e) artikel(en) hij wil ontvangen en de gegevens hiertoe heeft ingevoerd zoals op de Website staat aangegeven en deze via elektronische weg heeft verzonden en door Asian Mix is ontvangen komt een koopovereenkomst tot stand op het moment dat Asian Mix een orderbevestiging aan de Koper via elektronische weg heeft verzonden naar het door de Koper opgegeven (e-mail)adres. Het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht.

3 Prijzen
Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s exclusief BTW
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de op de Website aangegeven duur.

4 Betaling
Alle bestellingen dienen door de Koper vooraf, of bij het afhalen contant te worden voldaan. Bij achteraf betalen gelden andere voorwaarden. Bij hoge uitzondering kan er achteraf betaald worden dit zal dan binnen 14 dagen voldaan moeten worden.
Wanneer volledig aan de betalingsverplichting is voldaan zal Asian Mix de bestelling verzenden of afgeven.
Indien na de totstandkoming van de koopovereenkomst blijkt dat de door de Koper verrichtte betaling door hem of door derden is ingetrokken is Asian Mix bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of (verdere) levering van de bestelde artikelen op te schorten tot het moment waarop Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.

5 Levering en levertijd
Asian Mix zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de opvolging van geplaatste bestellingen.

LEVERTIJD: BINNEN 5 WERKDAGEN (in overleg)

De door Asian Mix opgegeven levertijd is indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijn. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft Koper geen enkel recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden.
Indien een besteld artikel tijdelijk niet op voorraad is zal per e-mail aan de Koper worden aangegeven wanneer het artikel weer beschikbaar is. Het staat de Koper dan vrij de koopovereenkomst te ontbinden.
Asian Mix aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade of schade ontstaan door niet tijdig leveren.

6 Retourneren van artikelen
Aan Koper zal, na ontvangst van de bestelde artikelen een termijn van maximaal zeven werkdagen worden gegeven binnen welke termijn Koper gerechtigd is, zonder opgave van redenen, de koopovereenkomst alsnog te ontbinden en de artikelen zelf, mits geheel onbeschadigd, te retourneren. Na de genoemde periode kunnen de artikelen niet meer worden geretourneerd.
Indien de Koper de eerder bestelde artikelen heeft geretourneerd, zoals vermeld in het vorige lid, draagt Asian Mix binnen 14 dagen zorg voor terugbetaling van het door Koper aan Asian Mix betaalde aankoopbedrag exclusief de verzendkosten.

Aan Koper zal, na ontvangst van de bestelde artikelen een termijn van maximaal vierentwintig uur worden gegeven binnen welke termijn Koper gerechtigd is, bij het constateren van schade, de koopovereenkomst alsnog te ontbinden en de artikelen te retourneren. Na de genoemde periode kunnen de artikelen niet meer worden geretourneerd.

7 Garantie en aansprakelijkheid
Asian Mix staat er voor in dat de door haar geleverde artikelen voldoen aan de op de Website aangegeven omschrijving en streeft er naar dat de door Asian Mix geleverde artikelen vrij zijn van verborgen materiaal- en/of fabricagefouten.
Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien er sprake is van uitzetten, krimp of andere aantasting van de artikelen door verschil in klimaat en relatieve vochtigheid, indien er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht, indien beschadiging aan het artikel is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud van de zijde van Koper.
Asian Mix is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Asian Mix.
Indien Asian Mix, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die schadevergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van het gekochte artikel.
De beoordeling van een aanspraak op garantie ligt te allen tijde bij Asian Mix.

8 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Asian Mix of overeenkomsten gesloten met Asian mix worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.